Analysis of Luigi Pirandello’s Play Each in His Own Way